Географічний факультет
ua en

Географічний факультет Ужгородського національного університету створено у 2005 році. Міністерство освіти і науки України відразу надало УжНУ право на провадження освітньої діяльності з підготовки фахівців за трьома новими напрямами: 0504 «Туризм», 0705 «Географія» і 0709 «Геодезія, картографія та землеустрій» з ліцензованим обсягом 30 осіб на перші дві спеціальності та 45 осіб на останню. У 2007 році факультет отримав ліцензію на підготовку фахівців з четвертого напряму «Лісове та садово-паркове господарство» обсягом 45 студентів, з них 15 заочної форми навчання. Фахівців із усіх цих напрямів вкрай бракує в Закарпатській області, зважаючи на те, що вони пов’язані з пріоритетними галузями її народного господарства. Цього навчального року географічний факультет, на якому навчається уже 381 осіб, здійснюватиме п’ятий набір студентів і випустить перших бакалаврів за трьома вищенаведеними напрямами. До викладання дисциплін на перших чотирьох курсах навчання уже залучено понад 60 висококваліфікованих фахівців. Серед них: 9 - докторів наук, професорів, 21 — кандидатів наук, доцентів, 26 старших викладачів, у тому числі провідних спеціалістів-практиків з наукових і державних установ області. На стадії облаштування й оснащення навчальні лабораторії: ґрунтознавча, геодезична, картографії і землевпорядного креслення, геологічна, інформатики і геоінформаційних технологій, мультимедійно-лінґафонна, музейної й екскурсійної справи, лісівництва, деревинознавства та інші, діють два комп'ютерних класи з виходом в Інтернет та різні за тематикою гуртки.

Вручення залікових книжок

Факультет активно співпрацює з провідними українськими та зарубіжними освітніми закладами, науковими установами України, здійснює групові та індивідуальні поїздки науковців та студентів до різних країн світу, організує та проводить вузівські, національні та міжнародні науково-практичні конференції і семінари.

Колектив географічного факультету
Колектив географічного факультету

Студенти географічного факультету беруть активну участь у громадському та спортивно-культурному житті університету та області, виступають з доповідями на наукових конференціях, здійснюють екскурсії до визначних міст України, інших країн. Вони щорічно організовують сходження на гору Говерла та на полонину Рівна, добре навчаються і вміють цікаво влаштовувати власне дозвілля.

У структурі факультету діють чотири кафедри: фізичної географії та раціонального природокористування, туризму, землевпорядкування та кадастру, лісівництва.

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування. Кафедру очолює засновник географічного факультету, заслужений професор УжНУ, доктор фіз.-мат. наук, заслужений діяч наук и і техніки України С.С. Поп. Кафедра забезпечує викладання наступних фахово-орієнтованих дисциплін: «Ландшафтознавство», «Фізична географія материків і океанів», «Географія промисловості», «Дистанційне зондування Землі», «Регіональна економічна і соціальна географія», «Географія ПРП України», «Рекреаційна географія», «Географічні інформаційні системи», «Фізична географія України», «Географія населення з основами демографії», «Інформатика з основами геоінформатики», «Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів», «Загальне землезнавство», «Географія туризму», «Геологія загальна та історична», «Біогеографія», «Моніторинг навколишнього середовища», «Методика викладання географії в школі», «Основи географічного моделювання», «Природно-ресурсний потенціал Закарпаття» та інші.

Студенти проходять літні навчальні практики на базі Карпатського біосферного заповідника, НПП «Синевир», Ужанського НПП, гірської бази УжНУ в с.Колочава, в м. Одеса, а також проходять виробничу практику в управлінських структурах місцевих органів державної влади і спеціально уповноважених природоохоронних органів та педагогічну практику в школах. Державною атестацієюпередбачаєтьсявиконаннякваліфікаційноїбакалаврськоїроботи та складання комплексного іспиту з професійних дисциплін. Після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр географії» можна продовжити навчання, здобуваючи диплом магістра або ж працювати за отриманим фахом викладачем географії в загальноосвітніх навчальних закладах та гімназіях, спеціалістом у державних і приватних установах, туристичних фірмах та природоохоронних структурах.

Кафедра землевпорядкування та кадастру. Очолює кафедру кандидат технічних наук, доцент І.В. Калинич - один із провідних науковців у галузі геодезії, картографії та землевпорядкування, який упродовж багатьох років працює на керівній посаді в Головному управлінні земельних ресурсів Закарпатської області.

Кафедра є випусковою з напряму геодезія, картографія та землеустрій. Вона за затвердженими освітньо-професійними програмами забезпечує викладання наступних професійно-орієнтованих дисциплін: «Геодезія», «Вища геодезія», «Супутникова геодезія», «Картографія», «Ландшафтознавство з основами ландшафтної архітектури», «Землевпорядне креслення та проектування», «Земельний кадастр», «Основи землеустрою та організації території», «Інформатика і математична обробка геодезичних вимірів», «Оцінка землі і нерухомого майна», «Основи землевпорядкування і кадастру», «Фотограмметрія та дистанційне зондування Землі», «Супутникова геодезія», «Інженерна геодезія», «Картографування ґрунтів», «Геоморфологія і палеогеографія», «Основи районного планування» тощо. Базою навчальних і виробничих практик студентів є ДП «Закарпатгеодезцентр», ДП «Закарпатський НДІ землеустрою», астрофізична лабораторія УжНУ, Карпатська гірська лісо дослідна станція та державні і приватні землевпорядні організації області.

Випускники кафедри користуватимуться, безперечно, значним попитом при працевлаштуванні, зокрема, у органах місцевого самоврядування та управліннях, що відають земельними, водними і лісовими ресурсами нашого краю, в наукових установах та господарських структурах.

Кафедра туризму. Кафедру очолює кандидат соціологічних наук, доцент Ф. Ф. Шандор, автор низки наукових праць, присвячених туристичному краєзнавству Закарпаття і соціології туризму.

Кафедра готує спеціалістів для рекреаційно-туристичної галузі, яка активно розвивається. Навчальним планом зі спеціальності «Туризм» передбачається поглиблене вивчення двох ділових іноземних мов, на які відведено майже стільки ж годин, як загалом на всі інші професійно-орієнтовані дисципліни. Цикл дисциплін професійного спрямування включає: «Туризмознавство», «Технологія туристичної діяльності», «Туристичні маршрути Закарпаття», «Рекреаційні комплекси», «Технологія готельної справи», «Технологія ресторанної справи», «Організація послуг харчування та гостинності», «Інформаційні системи і технології в туризмі», «Екологічний туризм», «Сучасні різновиди туризму», «Менеджмент і діловий етикет в туризмі», «Маркетинг туризму і реклама», «Логістика в туризмі», «Правове регулювання туристичної діяльності», «Економіка підприємства», «Економіка ціноутворення в земельному туризмі», «Бухгалтерський та туристичний обліки» тощо. Отримавши фундаментальні знання з технології туристичної діяльності, організації готельної, ресторанної, екскурсійної і музейної справ та оволодівши діловими іноземними мовами, майбутні фахівці зможуть легко адаптуватись на ринку внутрішнього і міжнародного туризму.

Базами навчальних практик студентів обрано найкращі готельно-ресторанні та туристичні комплекси, фірми туроператорів Закарпаття, туристичні фірми за кордоном, зокрема в Туреччині, на Кіпрі, США, ведуться перемовини з фірмами в Італії та сусідніх країн.

Кафедра лісівництва. Завідувачем і організатором кафедри є кандидат с-г. наук, доцент Кічура В.П., який досі очолював кафедру землевпорядкування та кадастру. Він знаний науковець у галузі лісового господарства, упродовж багатьох років працював на керівній посаді в управлінні лісового і мисливського господарства в Закарпатській області. Кафедра здійснює підготовку фахівців з напряму 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство, за яким в УжНУ здійснюється набір з 2007 року за денною та заочною формами навчання.

До педагогічної, навчально-методичної та наукової роботи кафедра залучила висококваліфікованих педагогів і науковців.

Кафедра забезпечує читання лекцій і ведення лабораторних та практичних занять з таких основних дисциплін: «Ботаніка», «Зоологія», «Генетика», «Фізіологія рослин», «Дендрологія», «Ґрунтознавство», «Лісова селекція», «Лісова пірологія», «Заповідна справа», «Основи раціонального природокористування і охорона природи», «Біометрія», «Фітопатологія», «Ентомологія», «Озеленення населених місць «Лісова таксація», «Лісознавство», «Лісові культури» та інші.

Майже така ж кількість гуманітарних, науково-природничих дисциплін з наведеного напряму підготовки передана на спеціалізовані кафедри географічного, біологічного, хімічного та інших факультетів.

На кафедрі лісівництва в стадії становлення кабінет ботаніки і дендрології, лабораторія лісівництва, лабораторія охорони і захисту лісу, музей-лабораторія деревинознавства, лабораторія лісової зоології та мисливствознавства, кабінет лісової таксації та лісовпорядкування, а також в навчальному процесі використовується ботанічний сад та зоомузей УжНУ.

Практику студенти проходять у державних підприємствах лісових, лісомисливських та лісо дослідних господарствах, а також природоохоронних організаціях та установах області.

Після закінчення навчання випускники кафедри матимуть гарантоване працевлаштування, адже понад 80 спеціалістів з вищою освітою щорічно потребує потужна в Закарпатті лісогосподарська галузь.

Декан:
Поп Степан Степанович,
доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України