Положення
про порядок проведення виборів
до Колегії студентів 

Львівського національного університету ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С.З. Гжицького

 

«УХВАЛЕНО» 

Конференцією студентів
 ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького
           Протокол № 01 від 18 жовтня 2015 року

 

 

I. Проведення виборів

Основні етапи виборчого процесу

 Виборчий процес при виборах голови колегії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (далі ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького ) включає наступні етапи: 

1) утворення студентської виборчої комісії (далі СВК); 

2) складання списків виборців; 

3) висування та реєстрація кандидатів на голову колегії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького; 

4) проведення передвиборчої агітації; 

5) голосування; 

7) підрахунок голосів і встановлення результатів виборів;

 8) інаугурація новообраногоголови колегії ЛНУВМтаБТ  імені С.З. Гжицького. 

Порядок призначення виборів 

Оголошення про початок виборчої кампанії здійснює СВК відповідно до строків, визначених Положенням «Про студентське самоврядування ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького ». 

Складання списків виборців

 Виборчі списки складаються за три тижні до дня виборів. Кількість виборців встановлюється Положенням «Про студентське самоврядування ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького». 

Порядок складання списків виборців визначається рішенням СВК. Проведення передвиборчої агітації

Передвиборча агітація кандидата на посаду голови колегії ЛНУВМтаБТ  імені С.З. Гжицького розпочинається з моменту реєстрації і закінчується за день до виборів.

 Передвиборча агітація здійснюється через розміщення агітаційних матеріалів на дошках оголошень, через  сайт університету, шляхом особистих зустрічей кандидата на посаду голови колегії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького з виборцями та ін. 

Передвиборча агітація під час пар заборонена.

 Особливості передвиборчої агітації визначаються СВК за погодженням із керівництвом університету. 

За порушення правил передвиборчої агітації наступає дисциплінарна відповідальність. Санкції накладає керівництво університету згідно із делегованими йому СВК повноваженнями. 

Голосування

 Вибори голови колегії ЛНУВМтаБТ іменіС.З. Гжицького проводяться в установлений СВК день і час. 

У виборчому бюлетені виборець робить позначку у квадраті навпроти прізвища кандидата: "+" або іншу позначку. Виборець може проголосувати тільки за одного кандидата на посаду голови колегії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького або не підтримати жодного. В останньому випадку позначка робиться у квадраті навпроти слів: "проти всіх". 

Для голосування використовуються виборчі скриньки встановленого СВК зразка, опломбовані печаткою університету.

 Процес відкритого та прозорого голосування забезпечують члени СВК.

Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів

Підрахунок голосів починається СВК після закінчення голосування. 

Після здійснення підрахунку голосів складається протокол, який підписується членами СВК та особами, які присутні при підрахунку голосів. Копія протоколу вивішується біля кімнати колегії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького для загального ознайомлення. 

До протоколу СВК про підрахунок голосів виборців заносяться: 1) кількість виборців, внесених до списку виборців; 2) кількість використаних виборчих бюлетенів; 3) кількість виборців, які одержали виборчі бюлетені; 4) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; 5) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними; 6) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду голови колегії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького; 7) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата. 

Протокол складається у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник передається до адміністрації, другий вивішується для загального ознайомлення, третій - залишається у СВК. 

Недійсні виборчі бюлетені - це бюлетені, в яких: 1) відсутні позначки; 2) є більше однієї позначки навпроти прізвища кандидата; 3) в яких не можна визначити зміст волевиявлення. 

По закінченню виборчого процесу СВК розміщує інформацію про підсумки і хід виборів на сайті університету.

Голові колегії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького видається посвідчення, встановленої СВК форми. 

 

IІ. Структура , склад і формування Студентської виборчої комісії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького

 

Загальні засади функціонування студентської виборчої комісії колегії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького

Студентська виборча комісія ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького (скорочено СВК) - це тимчасово діючий орган студентського самоврядування ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, покликаний забезпечувати організацію підготовки та проведення виборів голови колегії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького. 

СВК є незалежним, самостійним, структурно відокремленим, колегіальним органом студентського самоврядування ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у вирішення питань, що належать до повноважень СВК, не допускається. 

СВК відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення передбачених цим Положенням принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав студентів. СВК будує свою діяльність на принципах законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності при розгляді і вирішенні тих чи інших питань, що належать до повноважень СВК, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і гласності. 

Склад Студентської виборчої комісії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького

До складу СВК входять по 3 члени від кожного факультету, які були обрані органами студентського самоврядування факультету. Членами СВК можуть бути будь-які студенти університету, які не є членами колегії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогота не займають інших посад в колегії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького. 

З числа членів СВК шляхом відкритого голосування на її першому засіданні обираються Голова СВК, заступник голови СВК, секретар СВК.

 Персональний склад СВК затверджує голова колегії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, якому були делеговані ці повноваження членами колегії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького.

Повноваження Студентської виборчої комісії

Повноваження СВК:

• здійснює контроль за виконанням виборчого законодавства в системі органів студентського самоврядування і забезпечує його однакове застосування; 

• оголошує початок та закінчення процесу виборів голови; 

• розробляє і затверджує кошторис витрат на підготовку та проведення виборів, встановлює порядок використання коштів, виділених з університетського бюджету на проведення виборів, вирішує питання матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення виборів, здійснює контроль за цільовим використанням коштів; 

• реєструє кандидатів та видає їм посвідчення про їх реєстрацію; 

• публікує списки кандидатів на посаду голови, передвиборні програми кандидатів, відомості про кандидатів, які включаються до виборчого бюлетеня у порядку, визначеному СВК;

 • установлює форми виборчих бюлетенів, забезпечує їх виготовлення за допомогою університету; 

• установлює форми списків виборців, протоколів засідань виборчих комісій, посвідчень та інших виборчих документів, передбачених цим Положенням, зразки виборчих скриньок для голосування, визначає порядок зберігання виборчих документів в архіві; 

• заслуховує повідомлення органів студентського самоврядування, університетських структур з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів; 

• забезпечує підготовку приміщення для голосування;

 • встановлює результати голосування, інформує про них студентство, керівництво університету, публікує результати виборів на сайті університету; 

• видає посвідчення голові, якого було обрано, після прийняття ним присяги на інавгураційному засіданні колегії ЛНУВМ та БТ імені  С.З. Гжицького ;

 • розглядає звернення, заяви й скарги щодо прийнятих СВК постанов, приймає по них рішення; 

• розглядає заяви керівництва університету, викладацького складу та студентів університету стосовно питань, що віднесені до її компетенції, і приймає по них рішення; 

• установлює форму підписних листів, має право контролювати достовірність підписів студентів університету, зібраних на підтримку кандидата; 

• за домовленістю із керівництвом університету визначає порядок використання університетських засобів масової інформації зазначених у цьому Положенні у зв'язку із проведенням виборів; 

• здійснює інші повноваження, покладені на неї колегією ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького  та Положенням " Про порядок проведення виборів до Колегії студентів Львівського національного університету ветеринарної медицини  та біотехнологій імені С.З. Гжицького".

Організація роботи Студентської виборчої комісії

Основною організаційною формою діяльності СВК є її відкриті засідання. Засідання СВК скликаються Головою СВК, а в разі його відсутності - заступником Голови СВК.

 У разі відсутності Голови, заступника Голови СВК чи їх відмови скликати засідання СВК воно може бути скликане не менш, як третиною членів СВК з обов'язковим повідомленням усіх членів СВК про час і місце засідання.

 Перше засідання СВК скликається не пізніше, ніж на перший робочий день після її утворення, а наступні - в міру необхідності. 

Засідання СВК є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів осіб, що входять до складу СВК, присутніх на засіданні СВК. 

Засідання СВК веде її Голова або його заступник, а у разі невиконання ними з будь- яких причин своїх функцій СВК визначає зі свого складу головуючого на конкретному засіданні. 

На засіданнях СВК ведеться протокол, який підписується Головою або головуючим на засіданні й секретарем СВК. 

Особи, які входять до складу СВК і не погоджуються із прийнятим рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, яка є невід'ємним додатком до протоколу засідання. 

Рішення СВК, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання всіма учасниками виборчого процесу. Рішення СВК оскаржуються в період трьох робочих днів, при цьому скарга подається на ім'я голови колегії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького. 

Керівництво університету та факультетів/інститутів, профспілкової організації студентів та аспірантів, органів студентського самоврядування ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького зобов'язані сприяти СВК у здійсненні нею своїх повноважень. 

На засіданнях СВК мають право бути присутніми кандидати на посаду голови колегії, їх уповноважені особи, повноважні представники керівництва університету, профспілкової організації студентів, органів студентського самоврядування, а також представники засобів масової інформації. За рішенням СВК на її засіданні можуть бути присутні й інші особи. 

Усі документи та звернення реєструються в порядку, встановленому СВК. 

Правовий статус членів СВК

Голова СВК:

• здійснює загальне керівництво діяльністю СВК, організовує її роботу;

 • скликає і веде засідання СВК, пропонує їх порядок денний;

 • інформує від імені СВК керівництво університету про результати виборів голови колегії ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького; 

• підписує постанови СВК і протоколи її засідань; 

• забезпечує розгляд звернень, які надходять до СВК;

 • представляє СВК у відносинах з органами студентського самоврядування, профспілковою організацією студентів, адміністрацією університету та факультетів, студентським та викладацьким колективами; 

• у межах своїх повноважень видає розпорядження, дає доручення з питань організації діяльності СВК; 

• здійснює передбачені цим Положенням повноваження члена СВК; 

• здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

Заступник Голови СВК:

 • виконує окремі обов'язки, що випливають із повноважень СВК, за розпорядженням, дорученням Голови СВК; 

• здійснює окремі повноваження Голови СВК, передбачені цим Положенням, за розпорядженням чи дорученням Голови СВК в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень; 

• здійснює повноваження члена СВК, передбачені цим Положенням;

 • здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

Секретар СВК: 

• забезпечує підготовку засідань СВК та питань і матеріалів, що вносяться на її розгляд; 

• повідомляє членів СВК про час скликання засідання та питання, які передбачається внести на її розгляд; 

• підписує протоколи засідань СВК;

 • забезпечує діловодство СВК, доводить рішення СВК та розпорядження і доручення Голови СВК до відома членів СВК, органів студентського самоврядування, адміністрації університету, а також забезпечує надання відповідної інформації засобам масової інформації; 

• здійснює повноваження члена СВК, передбачені цим Положенням; 

• здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення. 

Член СВК:

• готує питання на розгляд СВК, бере участь у розгляді питань порядку денного засідання СВК; 

• має право ознайомлюватися з будь-якими документами і матеріалами СВК;

 • за рішенням СВК або в окремих випадках за розпорядженням Голови СВК представляє СВК у відносинах з органами студентського самоврядування, профспілковою організацією студентів, адміністрацією інституту, студентським та викладацьким колективами; 

• розглядає заяви суб'єктів виборчого процесу;

 • здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

load page 0.046313 second, load CPU 0.22