ПОЛОЖЕННЯ

 про студентське самоврядування

Львівського національного університету

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

 

«УХВАЛЕНО»

 Конференцією студентів

 ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького

           Протокол № 01 від 18 листопада  2015 року

 

1. Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (далі – студентське самоврядування ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького ) – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні ЛНУВМтаБТ                        імені С.З. Гжицького .

1.2.      Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету, важливим елементом вдосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними навичок лідера, організатора та керівника.

1.3.      Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.4.      Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) університету. Усі студенти, які навчаються в університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

1.5.      Органи студентського самоврядування діють на принципах:

1.5.1.   добровільності, колегіальності, відкритості;

1.5.2.   виборності та звітності органів студентського самоврядування;

1.5.3.   рівності прав студентів (курсантів) на участь у студентському самоврядуванні;

1.5.4.   незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

1.6.      У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, в тому числі, Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про громадські об’єднання», нормативною базою ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогоцим Положенням та іншими нормативними актами прийнятими Конференцією студентів університету або Колегією студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, положенням про організаційну структуру органів студентського самоврядування університету, положенням про фінансування органів студентського самоврядування університету, положенням про порядок виборів голів органів студентського самоврядування університету, положенням про старосту академічної групи.

1.7.      Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, спеціальності, факультету, університету, а також кімнати, блоку, поверху, гуртожитку, студентського містечка.

2. Органи студентського самоврядування університету

2.1.  У  ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогодіють такі органи студентського самоврядування: Колегія студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, Колегії студентів факультетів, Студентські ради гуртожитків. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є: на рівні факультету – академічна група, на рівні гуртожитку – кімната.

2.2.      Ректор університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів, тощо), про що укладається відповідна колективна угода.

2.3.      Адміністрація університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

3. Функції, права та обов’язки органів студентського самоврядування університету

3.1.      Функції та права органів студентського самоврядування:

3.1.1. беруть участь в управлінні університетом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту»;

3.1.2.   вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу;

3.1.3. беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами та викладачами;

3.1.4.   беруть участь у вирішенні спірних питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів;

3.1.5.   організовують процес обрання виборних представників з числа студентів, які навчаються у ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогодо органів громадського самоврядування університету, факультету;

3.1.6.   організовують процес обрання виборних представників з числа студентів, які навчаються у ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, до Вченої ради університету, факультету;

3.1.7.   вносять пропозиції щодо залучення коштів університету для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського самоврядування;

3.1.8.   беруть участь у розробці документів, що регламентують питання, пов'язані із діяльністю студентського самоврядування;

3.1.9.   беруть участь в організації роботи баз відпочинку університету;

3.1.10. одержують від адміністрації університету об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи;

3.1.11. складають та затверджують річний кошторис (бюджет) витрат студентського самоврядування;

3.1.12. затверджують процедуру використання майна та коштів студентського самоврядування;

3.1.13. затверджують процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

3.1.14. вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів та програм;

3.1.15. оголошують акції протесту;

3.1.16. беруть участь у роботі стипендіальних комісій;

3.1.17. виконують інші функції, передбачені Законами України та цим Положенням.

3.2. Обов’язки органів студентського самоврядування:

3.2.1.   інформують студентів з усіх питань життя університету, що їх стосуються;

3.2.2.   звітують перед студентами університету про виконану роботу;

3.2.3.   проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу університету;

3.2.4.   проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

3.2.5.   аналізують і узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності університету і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.

3.3.      За погодженням з органами студентського самоврядування в університеті приймаються рішення про:

3.3.1.   відрахування студентів з університету та їх поновлення на навчання;

3.3.2.   переведення осіб, які навчаються в університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3.3.3.   переведення осіб, які навчаються в університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

3.3.4.   призначення заступника директора декана факультету, проректора з навчально-виховної роботи університету;

3.3.5.   поселення осіб, які навчаються в університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

3.3.6.   затвердження правил внутрішнього розпорядку університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;

3.3.7.   діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в університеті;

3.3.8. надання академічної відпустки та продовження академічної відпустки;

3.3.9. надання повторного навчання та індивідуального графіку складання сесії;

3.3.10. оголошення догани студентам та зняття стипендії.

4. Організаційна структура органів студентського самоврядування університету

4.1       Вищим органом студентського самоврядування університету є Конференція студентів університету (далі Конференція). На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

4.2.      Конференція студентів університету:

4.2.1.   ухвалює Положення про студентське самоврядування ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького , вносить зміни та доповнення до нього, визначає структуру та повноваження органів студентського самоврядування;

4.2.2.   заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування та виносить ухвалу щодо їх діяльності;

4.2.3.   затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування;

4.2.4.   затверджує процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

4.2.5.   затверджує річний кошторис (бюджет) студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

4.2.6.   обирає Контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування ЛНУВМтаБТ імені                                  С.З. Гжицького;

4.2.7    затверджує порядок проведення прямого таємного голосування органів студентського самоврядування ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького;

4.2.8.   заслуховує виступи та дебати кандидатів на посаду голови Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького.

4.3.      Делегатів на Конференцію студентів університету обирають на конференціях студентів факультетів за нормою представництва, яку визначає Колегія студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького .

4.4.      Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів факультету.

4.5.      Загальна кількість делегатів має бути не менше 1% від кількості студентів університету.

4.6.      До складу делегатів Конференції студентів університету за посадами входять члени колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького.

4.7.      Конференцію студентів університету скликаєКолегія студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогоза власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 10% від загальної кількості студентів університету.

4.8.      Конференцію студентів університету проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

4.9.      Про дату, час, місце та порядок денний Конференції оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення.

4.10.    Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

4.11.    Рішення Конференції приймаються шляхом прямого відкритого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

4.12.    Конференція студентів університету обирає головуючого, секретаря та робочі органи Конференції.

4.13.    Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

4.14.    Рішення Конференції студентів університету є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування університету.

4.15.    Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування університету є Колегія студентів ЛНУВМтаБТ імені                                  С.З. Гжицького.

4.16.  Колегія студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького :

4.16.1. організовує діяльність студентського самоврядування університету;

4.16.2. визначає позицію студентського самоврядування в університеті з актуальних питань студентського життя;

4.16.3. представляє студентське самоврядування університету в органах управління університетом, органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях з питань, що відноситься до їх компетенції;

4.16.4. приймає рішення в межах своїх повноважень;

4.16.5. скликає Конференцію студентів університету;

4.16.6. обирає секретаря Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені                                  С.З. Гжицького, заступника голови Колегія студентів ЛНУВМтаБТ імені                                  С.З. Гжицького та керівників відділів Колегія студентів ЛНУВМтаБТ імені                                  С.З. Гжицького.

4.16.7. вирішує питання участі в місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднаннях, спілках та союзах та підписує з ними відповідні угоди;

4.16.8. затверджує склад Виборчої комісії Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького.

4.17.    За відповідним рішенням Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені                                  С.З. Гжицького реєструється громадська організація «Колегія студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького»згідно чинного законодавства.

4.18. До складу Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького входять: голова Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, голови Колегії студентів факультетів, голови Студентських рад гуртожитків.

4.19.    Члени Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогозабов’язані відвідувати засідання Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені                             С.З. Гжицького.

4.20.    Засідання Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького.

4.21.    Засідання Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогоє правомірним за наявності не менше 2/3 членів Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького.

4.22.    Рішення Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогоприймаються абсолютною більшістю голосів присутніх членів Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогошляхом прямого відкритого голосування.

4.23.    Рішення Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогопідписує голова та секретар Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького.

4.24.    Рішення Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького

є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького.

4.25.    Голова Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького:

4.25.1. організовує свою діяльність з дотриманням чинного законодавства України, нормативно-правової бази ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогота цього Положення;

4.25.2. організовує та контролює виконання рішень Конференції студентів університету;

4.25.3. організовує та контролює виконання рішень Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького;

4.25.4. щорічно звітує про результати діяльності Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогоперед Конференцією студентів університету;

4.25.5. здійснює керівництво органами студентського самоврядування;

4.25.6. розподіляє обов’язки між заступниками голови Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького;

4.25.7. головує на засіданнях Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького;

4.25.8. здійснює представницькі функції та підписує від імені Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького угоди та документи;

4.25.9. делегує окремі повноваження членам Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького.

4.26. Розпорядження голови Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогоє обов’язковими для виконання членами органів студентського самоврядування ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького.

4.27.    Голова Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогообирається шляхом прямого таємного голосування студентів університету.

4.28.    Вибори Голови Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогопроводяться восени після проведення Конференції студентів університету.

4.29.    Реєстрація кандидатів на посаду голови Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького здійснюється Виборчою комісією Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького.

4.30.    Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогоє особиста заява кандидата.

4.31.    Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення Конференції студентів університету та за умови, якщо висування кандидата підтримало не менше 1% студентів університету (оформлюється збіром підписів на спеціальному бланку).

5. Контрольно-ревізійна комісія

5.1.      Поточний контроль за виконанням бюджету та діяльності органів студентського самоврядування ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького здійснює Контрольно-ревізійна комісія.

5.2.      Членами Контрольно-ревізійної комісії можуть бути студенти, які не обіймають керівні посади у Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького.

5.3.      До складу Контрольно-ревізійної комісії входить не менше трьох студентів.

5.4.      Контрольно-ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок на Конференції студентів університету.

6. Організаційна структура органів студентського самоврядування факультету

6.1.  Вищим органом студентського самоврядування факультету є Конференція студентів факультету. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування інституту/факультету.

6.2.      Конференція студентів факультету:

6.2.1.   заслуховує звіт голови Колегії студентів факультету;

6.2.2.   визначає принцип формування Колегії студентів факультету , норму представництва студентів у Колегії студентів факультету;

6.2.3.     визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського самоврядування факультету.

6.3.      Делегатів на Конференцію студентів факультету обирають на зборах студентів академічних груп за нормою представництва, яку визначає                                                                                              Колегія студентів факультету, але не менше одного студента від академічної групи.

6.4.      До складу делегатів Конференції студентів факультету за посадами входять члени Колегії студентів факультету.

6.5.      Конференцію студентів факультету скликаєКолегії студентів факультету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від загальної кількості студентів факультету, або за ініціативою Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького.

6.6.      Конференцію студентів факультету проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

6.7.      Про дату, час, місце та порядок денний Конференції оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення.

6.8.      Засідання Конференції є правомірними за наявності не менше 2/3 загальної кількості делегатів.

6.9.      Рішення Конференції приймаються абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції шляхом прямого відкритого голосування.

6.10.    Конференція студентів інституту/факультету обирає головуючого, секретаря та робочі органи Конференції.

6.11.    На Конференції студентів факультету проходять дебати кандидатів на посаду голови Колегії студентів факультету.

6.12.    Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

6.13.    Рішення Конференції студентів факультету є обов’язковими для виконання Колегії студентів факультету.

6.14.    Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування  факультету є Колегія студентів факультету

6.15. Колегії студентів факультету:

6.15.1. організовує діяльність студентського самоврядування факультету;

6.15.2. визначає позицію студентського самоврядування факультету з актуальних питань студентського життя;

6.15.3. представляє студентське самоврядування перед адміністрацією факультету;

6.15.4. приймає рішення в межах своїх повноважень;

6.15.5. затверджує склад Виборчої комісії  Колегії студентів факультету, яка співпрацює з Виборчою комісією Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького ;

6.15.6. скликає Конференцію студентів факультету;

6.15.7. обирає секретаря Колегії студентів факультету 

6.15.8. щорічно звітує перед Колегією студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького;

6.15.9. звітує про свою роботу на Конференції студентів факультету.

6.16.    До складу Колегії студентів факультету входять: голова Колегії студентів факультету, секретар Колегії студентів факультету, представники студентів факультету, які обрані за нормою представництва, затвердженою Конференцією студентів факультету та уповноважений представник студентів факультету від гуртожитку, якщо в ньому проживають студенти даного факультету.

6.17.    Засідання Колегії студентів факультету відбувається не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Колегії студентів факультету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Колегії студентів факультету, або за ініціативи Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького.

6.18.    Засідання Колегії студентів факультету є правомірним за наявності не менше 2/3 членів Колегії студентів факультету.

6.19.    Рішення Колегії студентів факультету приймаються абсолютною більшістю голосів присутніх членів Колегії студентів факультету шляхом прямого відкритого голосування.

6.20.    Рішення Колегії студентів факультету підписує голова та секретар Колегії студентів факультету.

6.21.    Рішення Колегії студентів факультету є обов’язковими для виконання членами Колегії студентів факультету.

6.22.    Голова Колегії студентів факультету:

6.22.1. дотримується чинного законодавства;

6.22.2. забезпечує виконання рішень Конференції студентів факультету;

6.22.3. виконує рішення Колегії студентів факультету;

6.22.4. щорічно звітує про результати діяльності Колегії студентів факультету;

6.22.5. здійснює організаційне керівництво Колегією студентів факультету;

6.22.6. розподіляє обов’язки між заступниками голови Колегії студентів факультету;

6.22.7. головує на засіданнях Колегії студентів факультету;

6.22.8. виконує представницькі функції;

6.22.9. підписує від імені Колегії студентів факультету 

усі види угод та інші документи;

6.22.10. може делегувати окремі повноваження членам Колегії студентів факультету.

6.23.    Голова Колегії студентів факультету обирається шляхом прямого таємного голосування студентів факультету.

6.24.    Вибори голови Колегії студентів факультету проводяться восени після проведення Конференції студентів факультету.

6.25.    Реєстрація кандидатів на посаду голови Колегії студентів факультету здійснюється Виборчою комісією Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького.

6.26.    Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Колегії студентів факультету є особиста заява кандидата.

6.27.    Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення Конференції студентів факультету та за умови, якщо висування кандидата підтримало не менше 10% студентів факультету (оформлюється збором підписів на спеціальному бланку).

7. Організаційна структура органів студентського самоврядування гуртожитку

7.1.      Вищим органом студентського самоврядування гуртожитку є Конференція студентів гуртожитку, яку проводять не рідше одного разу на рік.

7.2.      Конференція студентів гуртожитку:

7.2.1.   визначає структуру та принцип формування Студентської ради гуртожитку;

7.2.2.   заслуховує звіт голови Студентської ради гуртожитку.

7.3. Делегати на Конференцію обираються відповідно до норм представництва, встановлених Студентською радою гуртожитку.

7.4. До складу делегатів Конференції за посадами входять члени Студентської ради гуртожитку.

7.5. Загальна кількість делегатів має бути не менше 10% від загальної кількості студентів, які мешкають у гуртожитку.

7.6. Про дату, час, місце та порядок денний Конференції оголошують не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення.

7.7. Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

7.8. Рішення Конференції приймають абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції шляхом прямого відкритого голосування.

7.9. Конференція студентів гуртожитку обирає головуючого, секретаря та робочі органи Конференції.

7.10. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

7.11. Рішення Конференції студентів гуртожитку є обов'язковими для виконання Студентською радою гуртожитку.

7.12. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування гуртожитку є Студентська рада гуртожитку.

7.13. Студентська рада гуртожитку:

7.13.1. організовує діяльність студентського самоврядування у гуртожитку;

7.13.2. бере участь у поселенні студентів до гуртожитку;

7.13.3. організовує культурно-спортивну роботу серед мешканців гуртожитку;

7.13.4. затверджує склад Виборчої комісії Студентської ради гуртожитку, яка співпрацює з Виборчою комісією Студентської ради студмістечка;

7.13.5. скликає Конференцію студентів гуртожитку.

7.14.    До складу Студентської ради гуртожитку входять: голова Студентської ради гуртожитку, перший заступник голови Студентської ради гуртожитку, заступники голови Студентської ради гуртожитку (не більше чотирьох), секретар Студентської ради гуртожитку та старости поверхів гуртожитку, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів поверху.

7.15.    Засідання Студентської ради гуртожитку відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради гуртожитку за власним рішенням або на вимогу 1/3 членів Студентської ради гуртожитку.

7.16.    Засідання Студентської ради гуртожитку є правомірним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради гуртожитку.

7.17.    Рішення Студентської ради гуртожитку приймаються абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентської ради гуртожитку шляхом прямого відкритого голосування.

8.18.    Рішення Студентської ради студмістечка підписує голова Студентської ради гуртожитку та секретар Студентської ради гуртожитку.

7.19.    Рішення Студентської ради гуртожитку є обов'язковими для виконання всіма членами Студентської ради гуртожитку.

7.20.    Голова Студентської ради гуртожитку:

7.20.1. дотримується чинного законодавства;

7.20.2. забезпечує виконання рішень Конференції студентів гуртожитку;

7.20.3. виконує рішення Студентської ради гуртожитку;

7.20.4. головує на засіданнях Студентської ради гуртожитку.

7.21. Голова Студентської ради гуртожитку обирається шляхом прямого таємного голосування студентів гуртожитку.

7.22. Вибори голови Студентської ради гуртожитку проводяться восени після проведення Конференції студентів гуртожитку.

7.23.    Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради гуртожитку здійснюється Виборчою комісією Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького

7.24.    Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Студентської ради гуртожитку є особиста заява кандидата.

7.25.    Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення Конференції студентів гуртожитку та за умови, якщо висування кандидата підтримало не менше 10% студентів, які мешкають у гуртожитку (оформлюється збором підписів на спеціальному бланку).

9. Фінансова основа студентського самоврядування

9.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

9.1.1. кошти, визначені Вченою радою ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькогов розмірі не менш як 0,5% власних надходжень, отриманих університетом від основної діяльності;

9.1.2. членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму, встановленого Законом України;

9.1.3. кошти отримані із інших джерел, що не заборонені законодавством України.

9.2. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

9.3. Фінансування діяльності студентського самоврядування регламентується положенням про фінансування органів студентського самоврядування університету.

10. Додаткові положення 

10.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними після їх ухвалення на Конференції студентів університету.

10.2. Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення про студентське самоврядування ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицькоговносяться Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, Колегії студентів факультетів та Студентськими радами гуртожитків.

10.3. У ході роботи та з метою оперативного покращення процесу організації студентського самоврядування в університеті, Колегії студентів ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького може приймати окремі положення та документи, що не суперечать цьому Положенню.

load page 0.108009 second, load CPU 0